Regulamin RankClub.pl https://rankclub.pl

Regulamin serwisu

Witamy na RankClub.pl. Prosimy o uważne przeczytanie poniższego regulaminu, który określa zasady korzystania z naszego serwisu.

I. Pojęcia ogólne

Regulamin - niniejszy regulamin

Serwis - serwis internetowy rankclub.pl, działających pod adresem https://rankclub.pl

Usługobiorca/Użytkownik - każda osoba fizyczna, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.

Komunikacja Drogą Elektroniczną - Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) oraz formularzy kontaktowych dostępnych na stronie www.

II. Postanowienia ogólne

Regulamin, określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.

Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych i formularzy elektronicznych.

Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.

Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialno za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu. z usług Serwisu.

Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.

Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu oprorgamowania:

- bez zgody pisemnej, dekompilacji i analizy kodu źródłowego

- bez zgody pisemnej, powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu

- bez zgody pisemnej, prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera

Zabrania się działań wykonywanych osobiście przez Usługobiorców lub przy użyciu podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy:

- podejmowania prób wgrywania lub wszczykiwania na serwer i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy

- podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.

W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu Cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy w celu szybkiego usunięcia problemu / zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

Serwis to strona typu landing page reklamująca ofertę platform sklepów internetowych. Skorzystanie z oferty wiąże się z opłatą poniesioną na rzecz zewnętrznego podmiotu, czyli właściciela określonego serwisu sklepu.

Serwis nie jest częścią, ani partnerem sklepów internetowych. Serwis nie jest odbiorcą płatności, świadczy wyłącznie usługi reklamowe na rzecz zewnętrznych podmiotów. Użytkownik dokonuje płatności na innej niż Serwis stronie.

Informacje na stronie Serwisu mają charakter reklamowy, a nie informacyjny. Użytkownik powinien zapoznać się z właściwą ofertą na stronie reklamowanego sklepu internetowego, przed płatnością.

Osoba odwiedzająca Serwis ma możliwość umieszczania swoich opinii oraz przesyłania zgłoszeń związanych z problemami na stronie. Administrator nie ma wpływu na treść reklam i treść komentarzy wyświetlających się na stronie. Użytkownik powinien zachować ostrożność i samodzielnie zweryfikować ich autentyczność.

Jakiekolwiek korzystanie przez użytkowników z treści, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą właściciela serwisu. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z witryn zewnętrznych, do których odnośniki można znaleźć w wyszukiwarce, bądź z jakiejkolwiek strony w serwisie. Właściciel serwisu nie gwarantuje, że informacje umieszczane w serwisie są w całym zakresie aktualne i zgodne z ofertami publikowanymi przez dostępne w serwisie usługi sklepów internetowych.

Serwis gromadzi i udostępnia użytkownikowi informacje o ofertach w wybranych sklepach. Informacje udostępniane w serwisie pochodzą z ogólnodostępnych źródeł danych z poszanowaniem praw autorskich sklepów internetowych.

IV. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

Serwis udostępnia usługi i narzędzia umożliwiające Usługobiorcom interakcję z Serwisem w postaci: Formularz kontaktowy, Komentowania wpisów i artykułów, Publikowania własnych treści w postaci wpisów i artykułów.

Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci: Adresu e-mail.

W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności, stanowiącą integralną część Regulaminu

V. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Dane zbierane automatycznie: Do sprawnego działania Serwisu oraz do statystyk zbieramy automatycznie niektóre dane o Usługobiorcy. Do danych tych należą:

Adres IP, Typ przeglądarki, Rozdzielczość ekranu, Przybliżona lokalizacja, Otwierane podstrony serwisu, Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu, Rodzaj systemu operacyjnego, Adres poprzedniej podstrony, Adres strony odsyłającej, Język przeglądarki, Predkość łącza internetowego, Dostawca usług internetowych. Anonimowe dane demograficzne na podstawie danych Google Analytics: Płeć, wiek, zainteresowania. Powyższe dane uzyskiwane są poprzez skrypt Google Analytics i są anonimowe.

VI. Prawa autorskie

Na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.

VII. Zmiany Regulaminu

Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.

W przypadku zmiany Regulaminu jego postanowienia wchodzą w życie natychmiast po jego publikacji dla Usługobiorców nieposiadających konta w Serwisie.

Traktuje się iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

VIII. Postanowienia końcowe

Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane w Serwisie przez Usługobiorców, za ich prawdziwość, rzetelność, autentyczność czy wady prawne.

Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany jakichkolwiek informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Usługobiorców.

Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajduję się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.

We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcę korzystając z emaila z zakładki kontakt. Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.

Przebywanie na stronie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu. Jeżeli nie zgadzasz się z jakimkolwiek punktem musisz natychmiast opuścić stronę.